Ce venituri nu se impozitează în România. Care sunt prevederile Codului Fiscal 2022

Emanuela Pană 26.07.2022, 14:09
Ce venituri nu se impozitează în România. Care sunt prevederile Codului Fiscal 2022

Ce venituri nu se impozitează în România, în 2022. Ca regulă generală, veniturile obținute de o persoană în România se impozitează. Noul Cod Fiscal actualizat prevede anumite excepții clar delimitate, când veniturile nu se impozitează. Concret, este vorba despre acele venituri care, din motive sociale sau pentru stimularea unor activități, spre exemplu, nu implică și o obligație de plată a impozitului.

Ce venituri nu se impozitează în România. Ce prevede Codul Fiscal actualizat

Codul Fiscal 2022 prevede că există o serie de venituri pentru care românii nu datorează impozit. Această listă nu este, însă, una deschisă, fiind limitată la ce este exceptat, în mod expres, în cadrul Codului. Altfel spus, Codul Fiscal prevede anumite excepții clar delimitate în ceea ce privește veniturile care nu se impozitează, fie că au o natură socială, fie că sunt acordate cu titlu de despăgubire.

Motivele pentru care unele venituri nu atrag și o obligație de plată a impozitului pe venit diferă, iar pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, vom reda mai jos toate excepțiile. Lista veniturilor pentru care nu trebuie plătit impozit e conținută de un singur articol din Codul Fiscal, respectiv articolul 62.

Ce venituri nu se impozitează în România

Astfel, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit acele venituri care au un caracter social, de cele mai multe ori, cu scopul de a compensa anumite limitări. Aici sunt incluse:

 • ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
 • indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor;
 • indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;
 • pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces, survenite în timpul sau din cauza serviciului, personalului încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuții obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative și cele finanțate de la bugetul de stat;
 • sumele reprezentând diferența de dobândă subvenționată pentru creditele primite în conformitate cu legislația în vigoare;
 • subvențiile primite pentru achiziționarea de bunuri, dacă subvențiile sunt acordate în conformitate cu legislația în vigoare (deși, în acest caz, motivele ar putea fi și altele decât cele sociale – de exemplu, ar putea fi vorba de o subvenționare care să aibă rolul de a încuraja consumul de bunuri eficiente energetic);
 • veniturile reprezentând avantaje în bani și/sau în natură, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii și văduvele de război, accidentații de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele care au efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 și soțiile celor decedați, urmașii eroilor-martiri, răniții și luptătorii pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, precum și persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Despăgubirile nu sunt venituri impozitabile

După cum aminteam și mai sus, nu se plătește impozit pentru veniturile obținute cu titlu de despăgubire sau alte venituri asemănătoare. Acestea au rolul de a înlocui o pierdere, fapt pentru care, dacă persoana despăgubită ar datora impozit pe venit pentru ele, ar fi în dezavantaj. În această categorie sunt incluse:

 • sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum și orice alte drepturi, cu excepția câștigurilor primite de la societățile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți, cu ocazia tragerilor de amortizare;
 • despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;
 • sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii;
 • sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamităților naturale, precum și pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii.

Alte venituri neimpozitabile în România

Exceptate de la plata impozitului pe venit sunt și veniturile cu scop de stimulare a unor performanțe (academice, sportive, etc.), inclusiv burse și sponsorizări, după cum urmează:

 • sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat, conform legii;
 • bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru instituționalizat;
 • bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale – cheltuielile făcute cu unităţile de învăţământ dual au devenit deductibile în noiembrie 2020;
 • premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice;
 • pe de altă parte, nu sunt venituri impozabile premiile, primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanță: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele europene, campionatele mondiale și jocurile olimpice/paralimpice, precum și calificarea și participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale și europene, prima grupă valorică, precum și la jocurile olimpice/paralimpice, în cazul jocurilor sportive;
 • de asemenea, nu sunt venituri impozabile primele și indemnizațiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți de legislația în materie, în vederea pregătirii și participării la competițiile internaționale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;
 • au același regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și altor specialiști, prevăzuți în legislația în materie, din sumele încasate de cluburi ca urmare a calificării și participării la competiții intercluburi oficiale europene sau mondiale;
 • premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor interne și internaționale, inclusiv elevi și studenți nerezidenți în cadrul competițiilor desfășurate în România.
Ce venituri nu se impoziteaza in Romania
Venituri neimpozitabile in Romania

O altă formă de venituri neimpozitabile sunt veniturile obținute în urma unor activități care au efecte benefice asupra mediului. Aici sunt incluse:

 • veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deșeurilor care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 • veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal.

Pe lista veniturilor neimpozitabile în România sunt incluse, potrivit prevederilor din Codul Fiscal, și anumite venituri obținute de membrii corpurilor diplomatice/consulare (atât române, cât și străine), precum și cele obținute de membrii organizațiilor internaționale. Astfel de venituri sunt:

 • veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare pentru activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială, în condiții de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
 • veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum și veniturile în valută primite de personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • veniturile primite de oficialii organismelor și organizațiilor internaționale din activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială, cu condiția ca poziția acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe.

Există, în același timp, anumite venituri obținute de cetățenii străini care sunt exceptate de la plata impozitului pe venit. Acestea sunt:

 • veniturile primite de cetățeni străini pentru activitatea de consultanță desfășurată în România, în conformitate cu acordurile de finanțare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internaționale și organizații neguvernamentale;
 • veniturile primite de cetățeni străini pentru activități desfășurate în România, în calitate de corespondenți de presă, cu condiția reciprocității acordate cetățenilor români pentru venituri din astfel de activități și cu condiția ca poziția acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe.

Lista veniturilor pentru care nu trebuie plătit impozit include și:

 • recompense acordate conform legii din fonduri publice;
 • veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul titlurilor de valoare și/sau aurului de investiții prevăzute la cap. V (din Codul fiscal) – Venituri din investiții, precum și altele decât cele definite la cap. IX (din Codul fiscal) – Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
 • drepturile în bani și în natură primite de: (i) militarii în termen, soldații și gradații profesioniști care urmează modulul instruirii individuale, elevii, studenții și cursanții instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și de: (ii) personalul militar, militarii în termen, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, rezerviștii, pe timpul concentrării sau mobilizării;
 • sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur de investiții, primite cu titlu de moștenire ori donație – în 2020, sintagma „aur financiar“ a fost înlocuită cu „aur de investiții“;
 • prima de stat acordată pentru economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
 • alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.
Urmăriți Impact.ro și pe